Το έργο PRACT στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προτύπου πρόβλεψης οδικών ατυχημάτων που θα μπορεί, με κατάλληλη προσαρμογή, να εφαρμοστεί σε διάφορα ευρωπαϊκά οδικά δίκτυα. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη πρακτικών οδηγιών καθώς και ενός φιλικού προς τον χρήστη εργαλείου που θα επιτρέψει στους διάφορους διαχειριστές των οδών να προσαρμόσουν τα βασικά Πρότυπα Πρόβλεψης Ατυχημάτων (ΠΠΑ) στις τοπικές συνθήκες με βάση τα ιστορικά δεδομένα, να εντοπίσουν τους Παράγοντες Μεταβολής Ατυχημάτων (ΠΜΑ) που πιθανόν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, να επαληθεύουν αν οι επιλεγμένοι ΠΜΑ είναι εφαρμόσιμοι στη συγκεκριμένη κατάσταση και να εφαρμόσουν το προσαρμοσμένο πρότυπο σε συγκεκριμένη περιοχή. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα του έργου θα είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διαδικτυακού αποθετηρίου ΠΠΑ και ΠΜΑ με μια βάση δεδομένων ανοικτής πρόσβασης και υποδείξεις για την εφαρμογή τους στα ευρωπαϊκά οδικά δίκτυα.