Μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων με εξατομικευμένα στοιχεία για τα οδικά τροχαία ατυχήματα, CARE, το έργο CARE PLUS φιλοδοξεί να παράγει μεθόδους για την υποστήριξη αξιόπιστης και χρήσιμης ανάλυσης των δεδομένων των οδικών ατυχημάτων που περιέχονται στη βάση CARE.  Το έργο αυτό πρόκειται να αντιμετωπίσει μία σειρά από ασυμβατότητες και να προτείνει έγκυρες λύσεις.  Το έργο CAREPLUS θα παράγει τρία είδη αποτελεσμάτων: ένα πλήρες γλωσσάριο των χρησιμοποιούμενων εθνικών τιμών και μεταβλητών, αλγόριθμους μετατροπής για τις συγκρίσιμες εθνικές τιμές και τα κοινά περιεχόμενα για την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων.