Το έργο EMPARCO στοχεύει στην ανάπτυξη λύσεων για τη διαχείριση υποδομών στάθμευσης και τροφοδοσίας (depot) μεγάλης κλίμακας (τόσο για επιβατικές χρήσεις, όσο και για εμπορικούς στόλους) υπό περιορισμούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

  • Ζήτηση κοντά στην χωρητικότητα
  • Χρονικά  συγκεντρωμένες αφίξεις/αναχωρήσεις
  • Εκκένωση/έκτακτες ανάγκες
Το μεθοδολογικό πλαίσιο θα ανταποκρίνεται στις ακόλουθες μεθοδολογικές και τεχνολογικές προκλήσεις:

  • Μικροσκοπική προσομοίωση υποδομών στάθμευσης με στόχο την υποστήριξη των απαραίτητων σεναρίων για την εκπλήρωση του έργου, τόσο από πλευράς ζήτησης όσο και προσφοράς
  • Καινοτόμες μεθοδολογίες και αλγόριθμοι για υποστήριξη εντοπισμού οχημάτων σε κλειστούς χώρους, με χρήση δεδομένων από πολλαπλές πηγές
  • Δημιουργία και διάχυση κυκλοφοριακής πληροφόρησης και έλεγχος κυκλοφορίας
  • Δημιουργία στρατηγικών για βέλτιστες προσεγγίσεις διαχείρισης στάθμευσης.