Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι  η εξέταση της επίδρασης της παιδείας για την ασφάλεια των μεταφορών στη συμπεριφορά  των ιδιωτών και επαγγελματιών στις οδικές και θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και ο προσδιορισμός της επιρροής στην ασφάλεια των στρατηγικών παρέμβασης. Μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα προσδιορισθούν τα μέτρα για την ασφαλή συμπεριφορά στις μεταφορές και αποτελέσματα για την ασφάλεια των ιδιωτικών και των επαγγελματικών οδικών μεταφορών καθώς και άλλες βασικές μεταβλητές που επηρεάζουν τις ασφαλείς συμπεριφορές σε αυτούς του τύπους μεταφορών. Μέσω εμπειρικής μελέτης θα εξετασθεί το αν και πως η ένταξη σε διαφορετικές κοινωνικο-πολιτιστικές μονάδες επηρρεάζει τη συμπεριφορά και την ασφάλεια των επαγγελματικών και ιδιωτικών οδικών και θαλάσσιων μεταφορών. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πολυπαραγοντική ανάλυση, επικύρωση κλιμάκων και έλεγχος σχέσεων. Το έργο είναι καινοτόμο ως προς τη διεξαγωγή συστηματικής αξιολόγησης του αν η συμμετοχή σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες επηρρεάζει την ασφαλή συμπεριφορά στις μεταφορές και τα αποτελέσματα αναφορικά με την ασφάλεια, μέσω του ελέγχου άλλων γνωστών μεταβλητών.