Στόχος του έργου SaferAfrica είναι η δημιουργία μιας Πλατφόρμας Διαλόγου μεταξύ της Αφρικής και της Ευρώπης που θα επικεντρώνεται σε θέματα οδικής ασφάλειας και διαχείρισης της κυκλοφορίας. Θα αποτελεί έναν φορέα υψηλού επιπέδου με κύριο στόχο την παροχή συστάσεων για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης Οδικής Ασφάλειας στην Αφρική και την Αφρικανική Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, καθώς και την προώθηση της υιοθέτησης συγκεκριμένων, επαρκώς χρηματοδοτούμενων πρωτοβουλιών. Η συμμετοχή των Τραπεζών Ανάπτυξης θα διασφαλίσει τον εντοπισμό των διαθέσιμων πόρων και τον ορισμό των κατάλληλων προγραμμάτων χρηματοδότησης. Η δραστηριότητα της Πλατφόρμας θα επικεντρωθεί επίσης στην ενίσχυση των ενδογενών δυνατοτήτων της Αφρικής μέσω της διάδοσης της τεχνογνωσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από τη διεξαγωγή των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης, θα συσταθούν και Προγράμματα αδελφοποίησης. Οι τοπικές ιδιαιτερότητες θα ληφθούν δεόντως υπόψη και θα διεξαχθούν μελέτες σχετικά με συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου, καθώς και ανάλυση μεταφοράς των μέτρων που έχουν ήδη εφαρμοστεί αλλού. Οι δραστηριότητες του έργου θα είναι προσανατολισμένες στην προσέγγιση του Ασφαλούς Συστήματος (“Safe System”) και ομαδοποιούνται σε τέσσερις πυλώνες: Γνώση και Δεδομένα Οδικής Ασφάλειας, Οδική Ασφάλεια και Ανασκόπηση Ικανότητας διαχείρισης Κυκλοφορίας, Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Κατάρτιση, Ανταλλαγή Ορθών Πρακτικών. Η Πλατφόρμα Διαλόγου προορίζεται να αποτελεί έναν σταθερό φορέα, ικανό να προσανατολίζει τις πολιτικές οδικής ασφάλειας και μετά την ολοκλήρωση του έργου.