Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία διερευνάται η ορατότητα του πύργου ελέγχου ενός αεροδρομίου. Αντικείμενο αποτελεί η δημιουργία μιας μεθόδου μέσω της οποίας ο μελετητής θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και να εξετάζει την ορατότητα ενός πύργου ελέγχου στο χώρο του αεροδρομίου και στο κοντινό ανάγλυφο της περιοχής γύρω από αυτό. Αρχικά ορίζεται και αναλύεται ο ρόλος του πύργου ελέγχου και οι κανονισμοί του EASA και ICAO που αφορούν στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των αερομεταφορών ώστε να γίνει κατανοητό το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής. Στην συνέχεια σχεδιάστηκε λογισμικό σε περιβάλλον Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για την διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας των υπολογισμών καθώς και για την αναλυτικότερη απεικόνιση των αποτελεσμάτων. Δημιουργήθηκαν επίσης τα υπόβαθρα προς μελέτη για δύο ελληνικά αεροδρόμια και στην συνέχεια εξετάστηκε η ορατότητα του πύργου ελέγχου σε διάφορα σενάρια. Βάσει των αποτελεσμάτων που προέκυψαν μετά την εφαρμογή της μεθόδου της παρούσας εργασίας ο μελετητής έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει και να κρίνει ως προς την επάρκεια ορατότητας του πύργου ελέγχου που εξετάζεται και να εντοπίσει κρίσιμες περιοχές από άποψη ορατότητας.