Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής του τουρισμού στα οδικά ατυχήματα. Για το σκοπό αυτό, συλλέχθηκαν δεδομένα που αφορούν τα οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα κατά την πενταετία 2011-2015. Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με σκοπό τον καθορισμό των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα οδικά ατυχήματα, δηλαδή την εθνικότητα του οδηγού, την εποχή, το λόγο μετακίνησης και το νομό, ως μεταβλητές. Για την ανάλυση αναπτύχθηκαν μαθηματικά μοντέλα αρνητικής διωνυμικής παλινδρόμησης. Από την εφαρμογή των μοντέλων που αναπτύχθηκαν, καθώς και από τη μεταξύ τους σύγκριση, εξάγεται το συμπέρασμα ότι  οι τουρίστες εμπλέκονται συχνότερα σε οδικά ατυχήματα. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε ότι τόσο η τουριστική περίοδος όσο και ο τουρισμός ως λόγος μετακίνησης οδηγούν σε αύξηση των οδικών ατυχημάτων, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται στις τουριστικές περιοχές. Όσον αφορά στην εθνικότητα, το γεγονός ότι οι ξένοι τουρίστες εμπλέκονται σε λιγότερα οδικά ατυχήματα συγκριτικά με τους Έλληνες αποδίδεται στη σχετική έκθεση των οδηγών σε κίνδυνο. Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση της σχετικής επιρροής της εμπλοκής των ξένων τουριστών σε οδικά ατυχήματα στις τουριστικές περιοχές πιθανώς υποδεικνύει την αυξημένη επικινδυνότητα των ξένων τουριστών σε σχέση με τους Έλληνες.