Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η συσχέτιση των οδικών ατυχημάτων και της οδικής συμπεριφοράς, εν γένει, με τον κλάδο της υγείας. Στόχος της είναι η συσχέτιση των επιδόσεων της οδικής ασφάλειας με ιατρικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό, μελετώνται οι 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2008-2014. Μετά τον καθορισμό της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ, του υπό εξέταση φαινομένου και των δεικτών από τους τομείς της υγείας, της οικονομίας και της κοινωνίας, καθορίζονται κάποια στατιστικά μοντέλα, σύμφωνα με την εφαρμογή της θεωρίας της γραμμικής παλινδρόμησης και του γραμμικού μεικτού μοντέλου. Τέλος, παρατίθενται τα σχετικά συμπεράσματα, καθώς και οι περιορισμοί οι οποίοι προέκυψαν κατά την ερευνητική διαδικασία από όπου προκύπτουν ποικίλες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στον εν λόγω κλάδο.