Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση ωφελειών της οικολογικής οδήγησης σε υπεραστικό και ορεινό υπεραστικό περιβάλλον. Για την επίτευξη του στόχου, πραγματοποιήθηκε η πειραματική διαδικασία στον προσομοιωτή οδήγησης μέσω της οποίας συλλέχθηκαν τα οδηγικά στοιχεία 39 συμμετεχόντων. Για την ολοκλήρωση της συλλογής των απαραίτητων δεδομένων έγινε επίσης και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων μέσω έρευνας ερωτηματολογίου. Η οδήγηση από τους συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε για κάθε σενάριο δύο (2) φορές. Αρχικά, πριν την ενημέρωση και έπειτα μετά την ενημέρωση για την οικολογική οδήγηση. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε μέσω στατιστικής ανάλυσης, και συγκεκριμένα με την δημιουργία στατιστικών μοντέλων, γραμμικής και διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης. Τα μαθηματικά μοντέλα αφορούν στην εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα, στην εκπομπή μονοξειδίου του άνθρακα, στην εκπομπή οξειδίων του αζώτου, στην κατανάλωση καυσίμου καθώς και στην πιθανότητα ατυχήματος. Βασικά συμπεράσματα αποτελούν ότι η οικολογική οδήγηση μειώνει τις εκπομπές των ρύπων στην ατμόσφαιρα, μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και μειώνει την πιθανότητα οδικού ατυχήματος. Τέλος, το ορεινό υπεραστικό δίκτυο, σε σχέση με το υπεραστικό, παρατηρήθηκαν αυξημένες εκπομπές ρύπων, αυξημένη κατανάλωσης καυσίμου του οχήματος, καθώς και αυξημένη πιθανότητας ατυχήματος.