Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση της στάσης των οδηγών απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Αρχικά εξετάστηκαν τα Σύγχρονα Συστήματα Υποστήριξης του Οδηγού και αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των αποτελεσμάτων της πανευρωπαϊκής έρευνας SARTRE 3 για τους Έλληνες οδηγούς. Η ανάλυση με τη μέθοδο της ανάλυσης διακριτικότητας επέτρεψε τη συσχέτιση της στάσης των οδηγών απέναντι στις νέες τεχνολογίες με τον αριθμό των ατυχημάτων, στα οποία έχουν εμπλακεί οι οδηγοί αυτοί καθώς και τον καθορισμό των κρίσιμων παραμέτρων της συσχέτισης αυτής. Η ανάλυση παραγόντων επέτρεψε την ομαδοποίηση των ερωτήσεων που είναι καθοριστικές για την συμπεριφορά των οδηγών απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Κύριο συμπέρασμα της παρούσας διερεύνησης είναι η σαφώς θετική στάση των Ελλήνων οδηγών απέναντι στις νέες τεχνολογίες, καθώς και η θετικότερη στάση εκείνων των οδηγών που έχουν εμπλακεί σε οδικό ατύχημα.