Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας ήταν η διερεύνηση της επιρροής των καιρικών συνθηκών στην επικινδυνότητα και στη σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων στο εθνικό υπεραστικό δίκτυο της Ελλάδας. Με βάση ευρεία βιβλιογραφική ανασκόπηση επιλέχθηκε η χρήση της λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης, η οποία εφαρμόστηκε στα εξατομικευμένα στοιχεία ατυχημάτων της περιόδου 1992 – 1999 επί του οδικού άξονα ΠΑΘΕ και οδήγησε στην ανάπτυξη τριών μαθηματικών προτύπων. Το πρώτο συσχετίζει τον αριθμό των ατυχημάτων για το σύνολο των οχημάτων με τις καιρικές συνθήκες (βροχή, θερμοκρασία) και τον κυκλοφοριακό φόρτο (οχηματοχιλιόμετρα). Το δεύτερο συσχετίζει τις καιρικές συνθήκες με την επικινδυνότητα των δικύκλων και το τρίτο συσχετίζει τις καιρικές συνθήκες με τη σοβαρότητα του συνόλου των ατυχημάτων. Η εφαρμογή των προτύπων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι αφενός η πτώση της θερμοκρασίας προκαλεί μείωση του πλήθους των ατυχημάτων, μείωση της σοβαρότητας του συνόλου των ατυχημάτων, και αύξηση της επικινδυνότητας για τα δίκυκλα και αφετέρου, η βροχή αυξάνει το πλήθος των ατυχημάτων και την επικινδυνότητα για τα δίκυκλα ενώ μειώνει τη σοβαρότητα του συνόλου των ατυχημάτων.