Στόχο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου εκτίμησης των ποδηλατικών διαδρομών στην πόλη της Αθήνας, αξιοποιώντας δεδομένα υψηλής ευκρίνειας. Πιο συ-γκεκριμένα, επιδιώκεται ο προσδιορισμός των κρίσιμων παραγόντων που επηρεάζουν τις διενεργούμενες ποδηλατικές μετακινήσεις στις περιοχές τόσο του Χαλανδρίου όσο και των Βριλησσίων, χρησιμοποιώντας πληθοποριστικά δεδομένα από την πλατφόρμα «Strava Metro». Εφόσον τα συγκεκριμένα δεδομένα απο-τυπώθηκαν στον χώρο μέσω ενός συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών, εμπλουτίστηκαν με πρόσθετα χωρικά δεδομένα που άπτονταν των οδικών και κυκλοφοριακών συνθηκών στο εξεταζόμενο οδικό δίκτυο και των πολλαπλών χρήσεων γης στον περιβάλλοντα χώρο αυτού. Έπειτα, αναπτύχθηκαν τρία μαθηματικά μοντέλα λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης με απώτερο σκοπό την εκτίμηση των ετήσιων ποδηλατικών μετακινήσεων που διενεργούνται στο εκάστοτε οδικό τμήμα των εξεταζόμενων περιοχών του Χαλανδρίου και των Βριλησσίων, άλλα και αμφότερων των εξεταζόμενων περιοχών. Απόρροια της συγκεκριμένης δια-δικασίας συνιστά η κατάδειξη της θετικής επίδρασης που ασκεί η μέση ταχύτητα των ποδηλατικών μετα-κινήσεων στο πλήθος αυτών, ενώ παράλληλα η συντριπτική πλειοψηφία των ποδηλατικών μετακινήσεων διενεργείται στο πρωτεύον, το δευτερεύον και το τριτεύον οδικό δίκτυο των εξεταζόμενων περιοχών. Συ-μπερασματικά, οι κρισιμότεροι παράγοντες επιρροής των ποδηλατικών μετακινήσεων αφορούν την οδική υποδομή και τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στο εκάστοτε οδικό τμήμα, όπως η μέση ταχύ-τητα των ποδηλατικών μετακινήσεων, η κατηγορία του οδικού τμήματος και το μήκος αυτού. Επιπροσθέ-τως, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η διενέργεια ποδηλατικών μετακινήσεων επηρεάζεται – σε μεγάλο βαθμό – από την εγγύτητα της εκάστοτε ποδηλατικής διαδρομής σε υποδομές διευκόλυνσης των ποδηλα-τιστών, όπως οι χώροι στάθμευσης ποδηλάτων και οι στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς.