Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να διερευνηθεί η συμπεριφορά των πεζών σχετικά με την επιλογή τμήματος αστικής οδού, στο οποίο θα διασχίσουν. Δηλαδή, επιχειρείται να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο ένας πεζός επιλέγει ένα τμήμα, εντός του συγκεκριμένου οικοδομικού τετράγωνου, για να διασχίσει την οδό. Έτσι με χρήση τριών διαφορετικών μαθηματικών προτύπων, που υπάγονται στη Θεωρία Διακριτών Επιλογών, διερευνάται η επιρροή ορισμένων παραμέτρων, στην επιλογή που πραγματοποιεί ο πεζός. Οι παράμετροι αυτές σχετίζονται με την οδό, την κυκλοφορία αλλά και με χαρακτηριστικά του ίδιου του πεζού. Τέτοιες παράμετροι είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος, η παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και χαρακτηριστικά του πεζού όπως το φύλο, τα σημεία προέλευσης και προορισμού, κ.α. Τα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν είναι το Πολυωνυμικό Λογαριθμικό Πρότυπο, το Πρότυπο Διακριτών Επιλογών και το Ιεραρχημένο Λογαριθμικό Πρότυπο. Από τα αποτελέσματα των προτύπων προκύπτει ότι το Ιεραρχημένο Λογαριθμικό Πρότυπο είναι το καταλληλότερο για την περιγραφή της συμπεριφοράς των πεζών, η εφαρμογή του οποίου οδήγησε στον προσδιορισμό του μεγέθους της επιρροής των παραμέτρων στην επιλογή του πεζού.