Η Διπλωματική Εργασία αυτή αφορά στη διερεύνηση της επιρροής επιλεγμένων παραμέτρων στο επίπεδο οδικής ασφάλειας Ελληνικών αυτοκινητοδρόμων και παράλληλα πραγματοποιούνται συγκρίσεις που αφορούν στο μέγεθος της επιρροής αυτής σε κάθε εξεταζόμενο οδικό τμήμα. Για την εκπόνηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία πλήθους για τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων σε ατυχήματα, καθώς και στοιχεία ατυχημάτων, τα οποία περιέχονται στο Σύστημα Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχημάτων του Ε.Μ.Π. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων που εξετάστηκαν, όπως ανακτήθηκαν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες λειτουργίας (Αττικές Διαδρομές Α.Ε. Εγνατία Οδός Α.Ε. ΕΥΔΕ Π.Α.Θ.Ε.). Για την πραγματοποίηση της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε η παλινδρόμηση Poisson και η αρνητική διωνυμική παλινδρόμηση ανάλογα με την κατανομή που ακολουθούν τα εξεταζόμενα ανά περίπτωση στοιχεία. Τα αποτελέσματα της εργασίας αφορούν σε τέσσερα μαθηματικά πρότυπα παλινδρόμησης και δύο πολυωνυμικές σχέσεις συσχέτισης του δείκτη ατυχημάτων με τον κυκλοφοριακό φόρτο της Αττικής Οδού. Τα βασικότερα συμπεράσματα της εργασίας αφορούν στην επισήμανση των σημαντικότερων παραμέτρων που επηρεάζουν την εμφάνιση οδικών ατυχημάτων και τη συγκριτική επιρροή αυτών στους εξεταζόμενους αυτοκινητοδρόμους.