Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της συσχέτισης μακροσκοπικών παραμέτρων οδικής ασφάλειας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε βάση δεδομένων που περιελάμβανε στοιχεία δημογραφικά, κυκλοφοριακά και ατυχημάτων, για τα 25 κράτη-μέλη της Ε.Ε., για τη χρονική περίοδο 1970-2003. Αναπτύχθηκαν γραμμικά και μη γραμμικά πρότυπα παλινδρόμησης, από τα οποία προέκυψε και ποσοτικοποιήθηκε η επιρροή κάθε μεταβλητής στον αριθμό των θανάτων στα οδικά ατυχήματα. Τα αποτελέσματα οδηγούν σε δύο βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, ότι ο λόγος του αριθμού των θανάτων προς τον αριθμό των οχημάτων μειώνεται με την αύξηση του λόγου του αριθμού των οχημάτων προς τον πληθυσμό και δεύτερον ότι η καμπύλη της διαχρονικής εξέλιξης των θανάτων παρουσιάζει διαφορετική κλίση (αύξουσα, σταθερή ή φθίνουσα) ανάλογα με την τιμή του λόγου του αριθμού των οχημάτων προς τον πληθυσμό.