Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής της συνομιλίας με συνοδηγό, της κατανάλωσης φαγητού και του καπνίσματος στη συμπεριφορά του οδηγού και στην πιθανότητα ατυχήματος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, συλλέχθηκαν κατάλληλα στοιχεία μέσω πειραματικής διαδικασίας σε προσομοιωτή οδήγησης όπου όλοι οι συμμετέχοντες οδήγησαν σε ορεινή οδό. Τα μαθηματικά μοντέλα λαγαριθμοκανονικής παλινδρόμησης έδειξαν ότι η συνομιλία, η κατανάλωση φαγητού και το κάπνισμα οδηγούν σε στατιστικά σημαντική μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας, ενώ η δύσκολη συνομιλία οδηγεί επίσης και σε αύξηση του χρόνου αντίδρασης και μείωση της απόστασης του οχήματος από τη δεξιά οριογραμμή. Το μαθηματικό μοντέλο λογιστικής παλιδρόμησης έδειξε ότι η δύσκολη συνομιλία οδηγεί σε αύξηση της πιθανότητας να συμβεί ατύχημα. Προκύπτει δηλαδή ότι η χαμηλότερη ταχύτητα και η απόκλιση προς τα δεξιά των οδηγών που έχουν μία δύσκολη συζήτηση κατά την οδήγηση δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τον πολύ περισσότερο αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος λόγω της αύξησης του χρόνου αντίδρασης.