Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής της χρήσης κινητού τηλεφώνου και της μουσικής στη συμπεριφορά και στηνπιθανότητα εμπλοκής σε ατύχημα του οδηγού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιήθηκε πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης στο οποίο όλοι οι συμμετέχοντες οδήγησαν σε οδό με ορεινό περιβάλλον με και χωρίς κινητό και μουσική. Με βάση τα στοιχεία των πειραμάτων αναπτύχθηκαν μαθηματικάμοντέλα λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης και διαπιστώθηκε ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου (δύσκολη τηλεφωνική συνομιλία και εύκολη τηλεφωνική συνομιλία) οδηγεί σε στατιστικά σημαντική μείωση της μέσης ταχύτητας ενώ η μουσική επιφέρει αύξηση αυτής. Επιπλέον, προέκυψε ότι η δύσκολη τηλεφωνική συνομιλία προκαλεί αύξηση του μέσου χρόνου αντίδρασης σε απρόβλεπτο συμβάν και ότι η χρήση κινητού, οποιουδήποτε επιπέδου δυσκολίας της συνομιλίας, προκαλεί αύξηση της μέσης απόστασης του οχήματος από τον άξονα της οδού. Από το μαθηματικό μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης διαπιστώθηκε ότι η δύσκολη τηλεφωνική συνομιλία οδηγεί σε αύξηση της πιθανότητας ατυχήματος σε περίπτωση απρόβλεπτου συμβάντος, το οποίο ενεργοποιούνταν από τον συντονιστή του πειράματος. Προκύπτει λοιπόν ότι με την οδήγηση υπό μειωμένη ταχύτητα και την απομάκρυνση από τον άξονα της οδού είναι αδύνατο να αντισταθμιστεί ο κατά πολύ περισσότερο αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος, σε περίπτωση απρόβλεπτου συμβάντος, λόγω της αύξησης του χρόνου αντίδρασης του οδηγού.