Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η πολυεπίπεδη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των οδικών ατυχημάτων στις ελληνικές πόλεις. Για την ανάλυση αναπτύχθηκε βάση δεδομένων με τα στοιχεία οδικών ατυχημάτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ σε 30 ελληνικές πόλεις της περιόδου 2006-2010, η οποία συμπληρώθηκε με δημογραφικά στοιχεία για τις πόλεις, όπως ο πληθυσμός, ο στόλος οχημάτων και το κατά κεφαλήν εισόδημα. Αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν ειδικά στατιστικά πρότυπα απλής και πολυεπίπεδης ανάλυσης Poisson. Η επιλογή της πολυεπίπεδης μοντελοποίησης κρίθηκε απαραίτητη καθότι οδήγησε στην εξαγωγή περισσότερο ολοκληρωμένων συμπερασμάτων. Από τα αποτελέσματα συνάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την επιρροή των παραμέτρων που εξετάστηκαν στον αριθμό των νεκρών, των βαριά και ελαφρά τραυματιών στις ελληνικές πόλεις, όπως η ύπαρξη διαχωριστικής νησίδας, η λειτουργία τεχνητού νυχτερινού φωτισμού, ο τύπος ατυχήματος, ο τύπος οχήματος, η ηλικία των παθόντων και ο στόλος των οχημάτων. Από το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης βρέθηκε ότι υπάρχει σημαντική διακύμανση της επιρροής του στόλου των οχημάτων κάθε πόλης στον αριθμό των παθόντων στα οδικά ατυχήματα, η οποία και ποσοτικοποιήθηκε.