Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η πολυεπίπεδη ανάλυση των χαρακτηριστικών των οδικών ατυχημάτων στις αστικές περιοχές της Ευρώπης. Για την ανάλυση αναπτύχθηκε βάση δεδομένων που περιελάμβανε στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών στα οδικά ατυχήματα, τα χαρακτηριστικά του οδηγού, του οδικού περιβάλλοντος και του τύπου οχήματος, το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., τον πληθυσμό στις αστικές περιοχές και τον στόλο οχημάτων για 24 Ευρωπαϊκά κράτη για το έτος 2009. Αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν απλά και πολυεπίπεδα μοντέλα Poisson. Τα αποτελέσματα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η χρήση της πολυεπίπεδης ανάλυσης σε δεδομένα με ιεραρχική δομή και ένθετες δομές δεδομένων, όπως τα δεδομένα ατυχημάτων στις αστικές περιοχές της Ευρώπης, είναι απαραίτητη για την σωστή εκτίμηση της επιρροής των παραμέτρων. Από την ανάλυση σε δεύτερο επίπεδο προέκυψε διαφοροποίηση στον αριθμό των νεκρών στις διάφορες Ευρωπαϊκές αστικές περιοχές κράτη συναρτώμενη από τα επιμέρους χαρακτηριστικά των αστικών περιοχών αυτών. Επιπλέον η εφαρμογή των μοντέλων αυτών οδήγησε στον προσδιορισμό της επιρροής των διαφόρων χαρακτηριστικών όπως οι καιρικές συνθήκες, το είδος οχήματος και η ηλικία του νεκρού στον αριθμό των νεκρών στις διάφορες αστικές περιοχές των Ευρωπαϊκών κρατών.