Ο στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι αφενός ο προσδιορισμός του ανθρώπινου κόστους των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα και αφετέρου της ευαισθησία των Ελλήνων οδηγών απέναντι στην πιθανότητα ατυχήματος. Τον καθορισμό του διπλού αυτού στόχου ακολούθησε βιβλιογραφική ανασκόπηση, υιοθέτηση των μεθοδολογιών, εκτέλεση έρευνας πεδίου βάσει ερωτηματολογίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελλήνω οδηγών και η σχετική στατιστική ανάλυση. Το ανθρώπινο κόστος υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πρόθεση-να-πληρώσω, η οποία εφαρμόζεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά και το ποσό που η κοινωνία προσδίδει σε ένα νεκρό σε οδικό ατύχημα στην Ελλάδα υπολογίστηκε ίσο με 668.500 ευρώ. Η ευαισθησία των οδηγών απέναντι στον κίνδυνο ατυχήματος χρησιμοποιόντας τη μέθοδο της δεδηλωμένης προτίμησης, με σκοπό να προσδιοριστεί η συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών μέσω της ανάπτυξης ενός προτύπου λογιστικής παλινδρόμησης Το αποτέλεσμα ήταν το ότι οι περισσότεροι οδηγοί επιθυμούν μείωση του κινδύνου και ότι η επιλογή ανάμεσα σε μικρή και μεγάλη μείωση εξαρτάται από το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την οδηγική εμπειρία, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, το κόστος μιας διαδρομής και κυρίως από την αύξηση του χρόνου διαδρομής.