Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την επιλογή ενός συστήματος ενοικίασης ποδηλάτου για τις μετακινήσεις εντός του Δήμου Αθηναίων. Για τη συλλογή στοιχείων, διεξήχθη διαδικτυακή έρευνα σε επαρκές δείγμα των μετακινούμενων εντός του Δήμου Αθηναίων και χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος δεδηλωμένης προτίμησης για διάφορα υποθετικά σενάρια κόστους, χρόνου και άνεσηςταξιδιού. Αναπτύχθηκε μαθηματικό μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης για την αποτύπωση της συμπεριφοράς των μετακινούμενων συναρτήσει των χαρακτηριστικών τόσο των ιδίων όσο και του ταξιδιού, ενώ εφαρμόστηκαν τόσο πολυωνυμικά όσο και μικτά λογιστικά πρότυπα. Από την ανάλυση προέκυψε ότι η πιθανότητα του ποδηλάτου να επιλεγεί εξαρτάται από τον χρόνο μετακίνησης, το κόστος του μεταφορικού μέσου και το επίπεδο άνεσής του, καθώς και από την ηλικία και το φύλο του μετακινούμενου.