Ο στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η σύγκριση της συμπεριφοράς των νέων οδηγών σε πραγματικές και προσομοιωμένες συνθήκες οδήγησης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού συλλέχθηκαν δεδομένα μέσω πειραματικής διαδικασίας σε προσομοιωτή  οδήγησης αλλά και σε ερευνητικό όχημα, όπου όλοι οι συμμετέχοντες οδήγησαν σε διάφορα σενάρια οδήγησης σε υπεραστική οδό. Αναπτύχθηκαν πρότυπα λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό της επιρροής του περιβάλλοντος οδήγησης (προσομοιωτής, οδός), των βασικών χαρακτηριστικών του οδηγού (π.χ. διανυόμενα χιλιόμετρα εβδομαδιαίως, ηλικία, φύλο) καθώς και του τρόπου οδήγησής του (π.χ. μέσος όρος επιταχύνσεων, επιβραδύνσεων και τυπικών αποκλίσεων αυτών) στη μεταβολή της μέσης ταχύτητας οδήγησης.  Από την εφαρμογή των προτύπων προκύπτει ότι οι απόλυτες τιμές των κυκλοφοριακών επιδόσεων των οδηγών διαφέρουν σε συνθήκες πραγματικές και προσομοίωσης. Αντίθετα, οι σχετικές διαφορές της συμπεριφοράς των οδηγών στα δύο περιβάλλοντα οδήγησης παραμένουν στην πλειοψηφία τους οι ίδιες. Δηλαδή, η διαφορά των ταχυτήτων ανάμεσα στους γρήγορους και στους αργούς οδηγούς είναι η ίδια στα δύο περιβάλλοντα οδήγησης, όπως άλλωστε παρατηρείται και η ίδια διαφορά ταχυτήτων στα δύο περιβάλλοντα οδήγησης ανάμεσα στους οδηγούς που συνομιλούν και δεν συνομιλούν με τον συνοδηγό τους.