Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η συγκριτική ανάλυση της οδικής ασφάλειας σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες, η οποία θα συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση των αιτιών των οδικών ατυχημάτων στις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις. Για την ανάλυση αναπτύχθηκε βάση δεδομένων που περιελάμβανε στοιχεία που αφορούσαν στον αριθμό και στα χαρακτηριστικά των νεκρών από θανατηφόρα οδικά ατυχήματα, στον πληθυσμό και σε δείκτες που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των εννέα ευρωπαϊκών Πρωτευουσών που επιλέχθηκαν για τη μελέτη, για την πενταετία 2007 – 2011. Για τη στατιστική ανάλυση αναπτύχθηκαν πολυεπίπεδα στατιστικά μοντέλα Poisson, τα οποία επέτρεψαν την καλύτερη αποτύπωση της ιεραρχικής δομής που παρουσιάζουν τα δεδομένα οδικής ασφάλειας και οδήγησαν στον πληρέστερο προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο οδικής ασφάλειας στις επιλεγείσες ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες αποκαλύπτοντας νέες επιπλέον πτυχές των επιδόσεων οδικής ασφάλειας σε αυτές. Οι παράγοντες που βρέθηκαν να έχουν στατιστικά σημαντική επιρροή αφορούσαν στα χαρακτηριστικά των πόλεων (μήκος οδικού δικτύου, πυκνότητα πληθυσμού, χρήση ΜΜΜ) και των ατυχημάτων (τύπος χρήστη οδού και οχήματος). Από τη σύγκριση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες προέκυψε ότι, όσο πιο μεγάλο οδικό δίκτυο έχει μία πόλη, τόσο καλύτερο είναι το επίπεδο οδικής ασφάλειας σε αυτή.