Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η συνδυαστική μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής  των καιρικών συνθηκών, των κυκλοφοριακών μεγεθών και της οικονομικής κρίσης στους παθόντες από τα οδικά ατυχήματα, στην Αθήνα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού συλλέχθηκαν στοιχεία σε μηνιαία βάση για την περίοδο 2006-2011 στο λεκανοπέδιο Αττικής για τους παθόντες στα οδικά ατυχήματα (σύνολο μοτοσικλετιστών, πεζοί) για τη βροχόπτωση και τη θερμοκρασία, για τον κυκλοφοριακό φόρτο και την ταχύτητα σε επιλεγμένους άξονες και για τις παραβάσεις της Τρχοαίας (χρήση ζώνης, κράνους, οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ταχύτητας) και ανπτύχθηκαν έξι μοντέλα λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης. Από την εφαρμογή των μοντέλων προέκυψε στατιστικά σημαντική επιρροή του κυκλοφοριακού φόρτου σε όλα τα μοντέλα και της ταχύτητας μόνο στα μοντέλα των σοβαρά τραυματιών και νεκρών. Επίσης καταδείχθηκε ότι με αύξηση της θερμοκρασίας και μείωση της βροχόπτωσης αυξάνονται οι παθόντες και κυρίως οι βαριά τραυματίες και οι νεκροί. Επιπλέον, βρέθηκε στατιστικά σημαντική επιρροή των παραβάσεων ταχύτητας και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Τέλος, φάνηκε μία καθαρή τάση μείωσης των παθόντων στα ατυχήματα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.