Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής τωνδιαφημιστικών πινακίδων στη συμπεριφορά και την ασφάλεια των οδηγών στιςπόλεις. Για την επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιήθηκε πειραματικήδιαδικασία σε προσομοιωτή οδήγησης όπου όλοι οι συμμετέχοντες οδήγησαν σεδιάφορα σενάρια οδήγησης. Αναπτύχθηκαν στατιστικά μοντέλα παλινδρόμησης γιατον προσδιορισμό της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων παραπλεύρως της οδούστη μέση ταχύτητα οδήγησης και στην πλευρική απόσταση του οχήματος από τηδεξιά οριογραμμή (λογαριθμοκανονική) και στο μέσο χρόνο αντίδρασης των οδηγώνσε απρόσμενο συμβάν (γραμμική). Από την εφαρμογή των μοντέλων προκύπτει ότι, ηύπαρξη διαφημιστικών πινακίδων παραπλεύρως της οδού οδηγεί σε μικρή αύξησητου μέσου χρόνου αντίδρασης και της πλευρικής απόστασης από τη δεξιάοριογραμμή, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε μικρή μείωση της μέσης ταχύτητας,ενδεχομένως λόγω του επιβαρυμένου περιβάλλοντος οδήγησης. Αντίθετα, η ύπαρξηδιαφημιστικών πινακίδων φαίνεται να μην είχε καμία επιρροή στην μέση απόστασηαπό το προπορευόμενο όχημα και στη πιθανότητα να συμβεί ατύχημα.