Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της δεδηλωμένης κι αποκαλυφθείσας συμπεριφοράς του οδηγού με τη χρήση των διαγνωστικών στοιχείων του οχήματος. Η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων για τη διερεύνησης της δεδηλωμένης κι αποκαλυφθείσας συμπεριφοράς ου οδηγού πραγματοποιήθηκε με μεταφορών στοιχείων από το σύστημα των διαγνωστικών του οχήματος, μέσω μιας ειδικής συσκευής που κατέγραφε δεδομένα ανά δευτερόλεπτο, τα οποία συγκεντρώνονται σε μία κεντρική βάση δεδομένων. Μετά από κατάλληλη επεξεργασία και μία σειρά δοκιμών αναπτύχθηκαν μαθηματικά μοντέλα με τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης για τις παρακάτω εξαρτημένες μεταβλητές, από ένα μεγάλο αριθμό στοιχείων ανά δευτερόλεπτο που συλλέχθηκαν από τα διαγνωστικά του οχήματος.