Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η συσχέτιση του αριθμού των νεκρών στα οδικά ατυχήματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες. Για τη συσχέτιση αυτή αναπτύχθηκε βάση δεδομένων που περιελάμβανε τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τον πληθυσμό, τον αριθμό των νεκρών σε οδικά ατυχήματα, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, το ποσοστό ανεργίας και διάφορους ακόμη οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες για τα είκοσι οκτώ κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν μοντέλα με τη μέθοδο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης τόσο για το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τις ομάδες κρατών που επιλέχθηκαν (βορειοδυτικά, ανατολικά, νότια). Από την ανάλυση προέκυψε ότι ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή από όλες τις άλλες μεταβλητές και η αύξησή του συνεπάγεται μείωση του αριθμού των νεκρών σε οδικά ατυχήματα.