Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση των κρίσιμων παραγόντων επιρροής της
χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση αξιοποιώντας δεδομένα από αισθητήρες έξυπνων κινητών
τηλεφώνων. Για τον σκοπό αυτό αναλύεται ένας μεγάλος αριθμός δεδομένων που συλλέχθηκε από
περισσότερους από 200 οδηγούς, σε συνδυασμό με τις απαντήσεις ορισμένων από αυτούς σε ένα
ερωτηματολόγιο, οι οποίοι συμμετείχαν σε πείραμα οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες για χρονικό
διάστημα έξι μηνών. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των στατιστικών μεθόδων της
παλινδρόμησης Poisson. Μέσω των μοντέλων παλινδρόμησης Poisson εξετάστηκε ο βαθμός και ο τρόπος
με τον οποίο τα χαρακτηριστικά οδήγησης του οδηγού που καταγράφηκαν από αισθητήρες έξυπνων κινητών
τηλεφώνων, επηρεάζουν και επομένως μπορούν να προβλέψουν το ποσοστό χρήσηςτου κινητού τηλεφώνου
κατά την οδήγηση. Αναπτύχθηκαν συνολικά τέσσερα μοντέλα πρόβλεψης του ποσοστού χρήσης του κινητού
τηλεφώνου κατά τη διάρκεια οδήγησης, ένα γενικό μοντέλο και τρία μοντέλα για κάθε τύπο οδικού δικτύου
(αστικό, υπεραστικό, αυτοκινητόδρομο). Από την εφαρμογή των μοντέλων προέκυψε ότι οι παράγοντες που
επηρεάζουν την πιθανότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση είναι τέσσερις, το ποσοστό
υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, η συνολική απόσταση διαδρομής, η μέση επιβράδυνση και η μέση
ταχύτητα. Στο γενικό, το αστικό και το υπεραστικό μοντέλο, η μέση επιβράδυνση είχε τη πιο σημαντική
επιρροή, ενώ για τον αυτοκινητόδρομο, κυριότερη παράμετρος ήταν η απόσταση της διαδρομής.