Η εργασία αυτή παρουσιάζει μία ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα.  Χρησιμοποιήθηκε η πλήρης βάση δεδομένων με τα εξατομικευμένα στοιχεία οδικών ατυχημάτων και εξετάστηκαν τα χαρακτηριστικά του χρήστη της οδού, του οδικού περιβάλλοντος και του οχήματος σε μία προσπάθεια να προσδιοριστούν τα κρίσιμα χαρακτηριστικά κάθε παράγοντα. Προσδιορίστηκαν ειδικές ομάδες χρηστών οδών καθώς και ειδικοί τύποι οδικού δικτύου και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών που έχουν ανάγκη ειδικής αντιμετώπισης.  Σύγκριση των δεικτών των οδικών ατυχημάτων ανάμεσα στην Ελλάδα, τα κράτη της ΕΕ, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία κατέδειξε ότι το επίπεδο οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα είναι χαμηλό, γεγονός που εξηγείται από τις ελλείψεις της οδικής υποδομής, την έλλειψη  μίας συνεπούς πολιτικής εφαρμογής των μέτρων οδικής ασφάλειας και τις ιδιαιτερότητες του Έλληνα οδηγού.