Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στο γεγονός ότι οι δείκτες οδικών ατυχημάτων που σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Τα θύματα των οδικών ατυχημάτων εξετάζονται σε σχέση με βασικές μακροσκοπικές παραμέτρους οδικής ασφάλειας όπως ο πληθυσμός και ο στόλος οχημάτων και αναπτύσσονται πρότυπα λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης για την Ελλάδα, την Τουρκία και για τρεις ομάδες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την εφαρμογή αυτών των προτύπων προέκυψε ότι η ραγδαία αύξηση του στόλου κυκλοφορούντων οχημάτων και κυρίως η αυξημένη κυκλοφορία δικύκλων αποτελούν βασικούς παράγοντες για την εμφάνιση υψηλών δεικτών οδικών ατυχημάτων στις δύο χώρες. Ο προτεινόμενος υπολογισμός των τιμών της αδιάστατης ελαστικότητας για κάθε εξεταζόμενη παράμετρο είναι μια απλή αλλά κατάλληλη τεχνική για τη σύγκριση διαφορετικών παραμέτρων και προτύπων. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων οδικής ασφάλειας που εμφανίζονται στην Ελλάδα και την Τουρκία, όπως η αυξημένη κυκλοφορία δικύκλων.