Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας κριτικής ανασκόπησης και αξιολόγησης των διεθνών βάσεων δεδομένων που περιλαμβάνουν στοιχεία έκθεσης στον κίνδυνο (οχηματοχιλιόμετρα και επιβατοχιλιόμετρα, στόλος οχημάτων, μήκος οδικού δικτύου, πληθυσμός κλπ.). Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων, καθώς και η διαθεσιμότητα και η ποιότητά τους. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SafetyNet του 6ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλύθηκαν οι υφιστάμενες έρευνες συλλογής στοιχείων από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων. Πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους για τη διαχείριση των στοιχείων στις διεθνείς βάσεις δεδομένων, προκειμένου να συλλεχθούν πρόσθετες πληροφορίες για τα στοιχεία, τις διαδικασίες συλλογής, κωδικοποίησης και προσβασιμότητας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και σχολιάζονται στην παρούσα εργασία. Επίσης, συγκρίνονται επιλεγμένα στοιχεία έκθεσης στον κίνδυνο ανά χώρα και ανά έτος μεταξύ διαφορετικών διεθνών βάσεων δεδομένων και αξιολογούνται οι δυνατότητες για διεθνείς συγκρίσεις. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι διεθνείς βάσεις δεδομένων αποτελούν μια χρήσιμη πηγή στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των στοιχείων, καθώς και ο σκοπός συλλογής τους, διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών βάσεων δεδομένων. Προτείνεται επομένως οι διαφορετικές βάσεις δεδομένων να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία μεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδομένων, ιδιαίτερα για τα πιο “σύνθετα” μέτρα έκθεσης στον κίνδυνο (οχηματοχιλιόμετρα και επιβατοχιλιόμετρα). Επομένως, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται από την πλευρά του χρήστη στην αξιοποίηση των στοιχείων σε αναλύσεις οδικής ασφάλειας.