Οι εξελίξεις στην οδική ασφάλεια σχετίζονται με τις εξελίξεις στην κινητικότητα, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζονται από κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες  (επίπεδο μηχανοκίνησης, οικονομική ανάπτυξη, κλπ.). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι θάνατοι σε οδικά ατυχήματα παρουσιάζουν σημαντική ετήσια μείωση σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες. Οι μειώσεις αυτές δεν μπορεί να αποδοθούν μόνο στις πολιτικές προσπάθειες, και εν μέρει αποδίδονται στην παγκόσμια οικονομική ύφεση που επηρεάζουν την οικονομία και την κινητικότητα στις περισσότερες χώρες. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να συνδέσει τις αλλαγές στο ετήσιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) με τις σχετικές ετήσιες μεταβολές στα ποσοστά θνησιμότητας σε οδικά ατυχήματα. Δεδομένα από 27 ευρωπαϊκές χώρες για τα ποσοστά θνησιμότητας και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά την περίοδο 1975-2011, χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μικτών γραμμικών μοντέλων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ετήσια αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ οδηγεί σε μια ετήσια αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας, ενώ η ετήσια μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ οδηγεί σε ετήσια μείωση των ποσοστών θνησιμότητας. Αυτά τα αποτελέσματα είναι στατιστικώς σημαντικά συνολικά και ανά διαφορετικές ομάδες χωρών (Βόρειες/Δυτικές, Κεντρικές/Ανατολικές και Νότιες). Στις Βόρειες/Δυτικές χώρες, η επιρροή ένα έτος μετά, της ετήσιας μείωσης του ΑΕΠ κρίθηκε στατιστικά σημαντική. Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν ετήσιες αυξήσεις του ΑΕΠ λόγω της βελτίωσης του επιπέδου ευημερίας στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και περιστασιακές μειώσεις του ετήσιου ΑΕΠ, ως αποτέλεσμα κοινωνικοοικονομικών γεγονότων (π.χ. οικονομική ύφεση, πολιτικές αλλαγές σε χώρες της Κεντρικής/Ανατολικής Ευρώπης στις αρχές της δεκαετίας κλπ.). Τα μοντέλα που προτείνονται είναι χαρακτηρίζουν τη βραχυπρόθεσμη δυναμική των εξεταζόμενων μεταβλητών, αλλά όχι τις μακροπρόθεσμες σχέσεις.