Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία από την υιοθέτηση περιορισμών στην κίνηση οχημάτων που σχετίζονται με αστικές διανομές. Ένα ευρύ φάσμα δεδομένων (χρήσεις γης, απαιτήσεις διανομών ανά τύπο υπηρεσίας, σύνθεση κυκλοφορίας, κυκλοφοριακές ροές και ικανότητες) χρησιμοποιείται ως δεδομένα εισόδου σε κατάλληλα μαθηματικά πρότυπα για την εκτίμηση των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην πόλη των Αθηνών. Από τα ευρήματα προκύπτει ότι ο περιορισμός των διανομών σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής μπορεί να οδηγήσει σε θετικές επιπτώσεις στις κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Επίσης προκύπτει ότι η αποτελεσματικότητα των πολιτικών περιορισμού αστικών διανομών εξαρτάται από την προσεκτική επιλογή των χρονικών περιόδων και τύπων επιχειρήσεων στις οποίες θα εφαρμοστούν.