Η έρευνα αυτή ασχολείται με τη διερεύνηση της επιρροής των Σύγχρονων Συστημάτων Υποστήριξης του Οδηγού (ΣΣΥΟ) στις αστικές κυκλοφοριακές συνθήκες, με τη χρήση ενός μαθηματικού προτύπου προσομοίωσης της κυκλοφορίας.  Τα αποτελέσματα από την προσομοίωση της κυκλοφορίας σε μικροσκοπικό επίπεδο χρησιμοποιήθηκαν σε πρότυπο προσομοίωσης και κατανομής της κυκλοφορίας σε επίπεδο δικτύου (SATURN).  Το SATURN εφαρμόστηκε στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας έτσι ώστε να διερευνηθεί η επιρροή δύο ΣΣΥΟ [έξυπνη προσαρμογή ταχύτητας (ISA – intelligent speed adaptation) και προσαρμόσιμος έλεγχος ταχύτητας κρουαζιέρας (ACC – adaptive cruise control)] για διαφορετικούς συνδυασμούς κυκλοφοριακού φόρτου και χρήσης τους.  Παρατηρήθηκε ότι η επιρροή των ΣΣΥΟ αυξάνεται αναλογικά με την αύξηση της χρήσης τους καθώς επίσης ότι με την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου η αύξηση της μέσης ταχύτητας επιβραδύνεται (όταν οι υπόλοιπες παράμετροι παραμένουν αμετάβλητες).  Επιπλέον, φαίνεται ότι τα συστήματα ACC οδηγούν σε σημαντικότερα κυκλοφοριακά οφέλη (σχεδόν διπλάσια) από τα συστήματα  VSL.  Η προτεινόμενη μεθοδολογία και τα σχετικά αποτελέσματα μπορούν να υποστηρίξουν εκείνους που αναπτύσσουν τα συστήματα και εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις μέσα στη διαδικασία της περαιτέρω ανάπτυξης και προώθησης των ΣΣΥΟ.