Αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων ηλικιωμένων οδηγών απέναντι στο εγχειρίδιο ασφαλούς οδήγησης σε μεγαλύτερη ηλικία. Το εγχειρίδιο συντάχθηκε με στόχο την ενίσχυση της επίγνωσης των ηλικιωμένων οδηγών για τις ικανότητες οδήγησης και την πληροφόρησή τους για την επίδραση των αλλαγών που συνδέονται με την ηλικία στην ασφάλεια της οδήγησης, καθώς και για ασφαλείς πρακτικές οδήγησης και αντισταθμιστικές στρατηγικές. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε  συμμετείχαν 64 ενεργοί οδηγοί ηλικίας 65-74 ετών και οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι οδηγοί θεωρούν το εγχειρίδιο χρήσιμο και ενδιαφέρον και ότι  παρέχει γνώσεις και σχετικές με την οδήγηση πληροφορίες. Οι περισσότεροι από τους μισούς ανέφεραν ότι αφού το διάβασαν ενισχύθηκε η επίγνωσή τους σχετικά με τις αλλαγές στην οδήγησή τους. Πραγματοποιήθηκε λογαριθμική ανάλυση παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ενεργών οδηγών που αποδέχονται το εγχειρίδιο τόσο από πλευράς (δηλωμένης) ενίσχυσης της επίγνωσης για τις ικανότητές που συνδέονται με την ασφαλή οδήγηση καθώς και επαναλαμβανόμενης χρήσης του. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι ενεργοί οδηγοί μεγαλύτερης ηλικίας έχουν θετική στάση απέναντι στο εγχειρίδιο γεγονός που υποδηλώνει την αποδοχή του εγχειριδίου από τους χρήστες του. Επίσης προσδιορίσθηκαν τα χαρακτηριστικά των οδηγών οι οποίοι δηλώνουν ενίσχυση της επίγνωσής τους μετά από τη χρήση του.