Σε αυτήν την εργασία επιχειρείται η αξιολόγηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από τη χρήση μίας ειδικά διαμορφωμένης μεθοδολογίας. Η μεθοδολογία “αποτυπώματος” (“footprint” methodology) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου SUNflower+6, με Κοινοτική χρηματοδότηση, στοχεύοντας στην υποστήριξη μίας ορθολογικής συγκριτικής ανάλυσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε διάφορες χώρες ή/και περιοχές. Το επίκεντρο της ανάλυσης έγκειται στις διαχρονικές τάσεις τριών βασικών δεικτών, δηλαδή ατομική επικινδυνότητα (νεκροί ανά κάτοικο), επικινδυνότητα οχημάτων (θανόντες ανά μηχανοκίνητο όχημα) και επικινδυνότητα κυκλοφορίας (νεκροί ανά διανυθέντα οχηματο-χιλιόμετρα). Η εξέταση της σχέσης μεταξύ επικινδυνότητα ατόμων και οχημάτων επιτρέπει την ερμηνεία των παρατηρούμενων τάσεων ως προς το επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε σχέση με την αντίστοιχη επίδοση άλλων χωρών στη Νότια Ευρώπη. Αναγνωρίσθηκαν και εξετάσθηκαν βασικά αίτια πρόκλησης οδικών τροχαίων ατυχημάτων, ενώ εξετάσθηκαν σχετικά μέτρα αντιμετώπισής τους.