Στην εργασία διερευνάται η επιρροή της χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση στην ταχύτητα και στους χρονικούς διαχωρισμούς των οχημάτων, με έμφαση στους νέους οδηγούς. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου σε πραγματικές οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, κατά την οποία μετρήθηκαν οι ταχύτητες και οι χρονικοί διαχωρισμοί των οχημάτων με ή χωρίς χρήση κινητού από τον οδηγό. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε χώρο Πανεπιστημιούπολης, καθιστώντας δυνατό τον διαχωρισμό περιοχών που προσεγγίζουν συνθήκες συνεχούς ή διακοπτόμενης κυκλοφοριακής ροής. Χρησιμοποιήθηκαν γραμμικές και λογαριθμο-γραμμικές μέθοδοι παλινδρόμησης για την εξέταση της επιρροής της χρήσης κινητού και άλλων χαρακτηριστικών των νέων οδηγών, όπως το φύλο, η εμπειρία στην οδήγηση και ο ετήσιος αριθμός χιλιομέτρων, στην ταχύτητα και στους χρονικούς διαχωρισμούς. Αναπτύχθηκαν ξεχωριστά πρότυπα για τη μέση ταχύτητα σε συνεχή ροή, σε διακοπτόμενη ροή και συνολικά. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου οδηγεί σε στατιστικά σημαντική μείωση της ταχύτητας των νέων οδηγών σε όλες τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Επίσης, οι άνδρες και οι γυναίκες μειώνουν την ταχύτητά τους με παρόμοιο τρόπο κατά τη χρήση κινητού. Ωστόσο, οι άνδρες που χρησιμοποιούν κινητό οδηγούν σε χαμηλότερες ταχύτητες από τις γυναίκες που δεν χρησιμοποιούν κινητό. Η ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η χρήση κινητού έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην ταχύτητα του οδηγού από όλες τις εξεταζόμενες μεταβλητές. Αντίστοιχα, οι χρονικοί διαχωρισμοί των οχημάτων φαίνεται να αυξάνονται κατά τη χρήση κινητού τηλεφώνου από τον οδηγό. Ωστόσο, η επιρροή αυτή δεν επιβεβαιώνεται και στατιστικά, εξαιτίας της ισχυρής συσχέτισης των χρονικών διαχωρισμών με την ταχύτητα.