Η ανάλυση των χωρικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αποτελεσμάτων οδικής ασφάλειας (ατυχήματα και παθόντες) παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον στη σύγχρονη έρευνα διεθνώς. Στόχος της έρευνας είναι η προτυποποίηση της χωρικής διακύμανσης των οδικών ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επιλέγεται ως μια χώρα στην οποία χωρικές επιρροές στην οδική ασφάλεια δεν έχουν εξεταστεί, αλλά και ως μια χώρα που παρουσιάζει χωρικές ιδιαιτερότητες (‘χαλαρή’ χωρική δομή με πολλά νησιωτικά συμπλέγματα), που καθιστούν την ανάλυση ενδιαφέρουσα. Για τον σκοπό αυτό, οι δείκτες επικινδυνότητας ατυχημάτων και νεκρών σε επίπεδο νομού (NUTS-3) χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη χωρικών προτύπων τύπου CAR και  CAR-convolution. Δύο είδη δομών γειτονίας εξετάζονται για τα τοπικά δεδομένα οδικής ασφάλειας: μια βασική δομή με βάση τις οδικές συνδέσεις μεταξύ νομών και μια διευρυμένη δομή με βάση τις οδικές και ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νομών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η βασική δομή εξηγεί ένα σημαντικό μέρος της διακύμανσης των δεικτών ατυχημάτων των νομών της Ελλάδας, αποκαλύπτοντας ένα μοτίβο αύξησης της επικινδυνότητας από το Βορά προς το Νότο. Χωρικές επιρροές εντοπίζονται και κατά τη θεώρηση της διευρυμένης δομής, χωρίς ωστόσο να εξηγείται μεγαλύτερο ποσοστό της διακύμανσης σε σχέση με τη βασική δομή. Τέλος, η επιρροή μιας βασικής επεξηγηματικής παραμέτρου της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, συγκεκριμένα της αστυνόμευσης της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, θα είχε υπερεκτιμηθεί σημαντικά αν δεν είχαν ληφθεί υπόψη στην προτυποποίηση και οι χωρικές επιρροές.