Στην έρευνα αυτή διερευνώνται οι καθοριστικοί παράγοντες για την επιλογή στάθμευσης στην οδό ή σε σταθμό αυτοκινήτων.  Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίου και ακολουθήθηκε η μέθοδος της δεδηλωμένης προτίμησης (stated preference) για την ανάπτυξη μετά από σειρά δοκιμών ενός επεξηγηματικού προτύπου.  Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του προτύπου έδειξε ότι όπως αναμενόταν, το κόστος στάθμευσης έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην επιλογή του χώρου στάθμευσης.  Επιπλέον, όλες οι άλλες παράμετροι με επιρροή στην επιλογή χώρου στάθμευσης σχετίζονται με τον χρόνο, π.χ. χρόνος αναζήτησης θέσης στάθμευσης, διάρκεια στάθμευσης, χρόνος βαδίσματος από το χώρο στάθμευσης στον τελικό προορισμό.  Φαίνεται επίσης ότι οι αποφάσεις που αφορούν στην επιλογή του χώρου στάθμευσης δεν εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του οδηγού και της μετακίνησης.  Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις για τον προσδιορισμό του βαθμού ευαισθησίας της επιλογής στάθμευσης επί ή εκτός της οδού, υποστηρίζοντας έτσι τον σχεδιασμό της κατάλληλης πολιτικής στάθμευσης σε μία συγκεκριμένη περιοχή.