Η συλλογή δεδομένων για τη δημιουργία παρατηρητηρίων οδικής ασφάλειας συνήθως περιλαμβάνει διαδοχικές παρατηρήσεις μέσα στο χρόνο. Παραδείγματα των δεδομένων αυτών αποτελούν οι χρονοσειρές δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν ετήσιο ή μηνιαίο αριθμό οδικών ατυχημάτων, νεκρούς σε οδικά ατυχήματα είτε οχηματοχιλιόμετρα για κάθε χώρα, καθώς και τις αντίστοιχες τιμές δεικτών οδικής απόδοσης (π.χ. δεδομένα για υπερβολική ταχύτητα, χρήση ζώνης ασφαλείας, κατανάλωση αλκοόλ, κλπ.). Μερικές συνήθεις στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται προϋποθέτουν παραδοχές, οι οποίες συχνά παραβιάζονται από ειδικές ιδιότητες των χρονοσειρών, π.χ. η συσχέτιση μεταξύ των σφαλμάτων που συνδέονται με τις παρατηρήσεις. Ο πρώτος στόχος της εργασίας είναι η επίδειξη της επιρροής τέτοιων παραβάσεων στην εφαρμογή τυποποιημένων μεθόδων στατιστικής ανάλυσης, με αποτέλεσμα την υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση του τυπικού σφάλματος και κατά συνέπεια την πιθανή εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων. Επιπλέον, έχοντας διαπιστώσει τις αρνητικές συνέπειες από την αγνόηση θεμάτων συσχέτισης, η μελέτη στοχεύει στο να περιγράψει στατιστικές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπισή του προβλήματος. Συγκεκριμένα, οι κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης χρονοσειρών διαφορετικής πολυπλοκότητας χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την χρονική εξέλιξη, σχετίζοντας την ύπαρξη ατυχημάτων με αιτιολογικούς παράγοντες, όπως τα μέτρα έκθεσης ή δείκτες απόδοσης της ασφάλειας και την πρόβλεψη της εξέλιξης στο άμεσο μέλλον. Τα παραδοσιακά πρότυπα παλινδρόμησης (γραμμικά, γενικευμένα γραμμικά ή και μη γραμμικά) φαίνεται να αδυνατούν να αποτυπώσουνε αποτελεσματικά τις εγγενείς συσχετίσεις στις χρονοσειρές. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται ειδικές τεχνικές ανάλυσης χρονοσειρών, όπως προσεγγίσεις τύπου “ARMA” και “DRAG”, καθώς και διαρθρωτικά πρότυπα χρονοσειρών, τα οποία αποτελούν υποκατηγορία των μεθόδων χώρου-κατάστασης (“state-space”). Η εργασία καταλήγει με γενικές προτάσεις για την αποτελεσματική χρήση προτύπων χρονοσειρών στην έρευνα της οδικής ασφάλειας.