Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της χρήσης ζώνης ασφαλείας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα ο προσδιορισμός των παραμέτρων που την επηρεάζουν. Για τη λεπτομερή καταγραφή της χρήσης ζώνης ασφαλείας πραγματοποιήθηκε πανελλαδική έρευνα πεδίου. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε ένα πρότυπο δυαδικής λογιστικής παλινδρόμησης και ποσοτικοποιήθηκε η επιρροή κάθε παραμέτρου στη χρήση ζώνης ασφαλείας στην Ελλάδα. Στο πρότυπο χρησιμοποιήθηκαν μεταβλητές που αφορούν στα χαρακτηριστικά οδηγών και επιβατών (γένος, ηλικία, θέση στο όχημα), στον τύπο του οχήματος και στον τύπο της οδού. Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στην Ελλάδα, προκύπτει μεγαλύτερη μη χρήση ζώνης ασφαλείας στο αστικό οδικό δίκτυο παρά στο εθνικό και επαρχιακό. Επιπλέον, οι ομάδες χρηστών που χρησιμοποιούν τη ζώνη ασφαλείας λιγότερο από όλους είναι οι νέοι και οι ηλικιωμένοι άνδρες. Σύμφωνα με το μοντέλο που αναπτύχθηκε, η οδήγηση στο εθνικό οδικό δίκτυο δεν ευνοεί τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Τέλος, τη μεγαλύτερη επιρροή στη μη χρήση ζώνης ασφαλείας φαίνεται να έχει η θέση στο όχημα (επιβάτες στις πίσω θέσεις).