Η Διπλωματική αυτή Eργασία εντάσσεται μέσα στη γενικότερη σύγχρονη τάση προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, το μεγάλο αυτό ιδανικό το οποίο θα έρθει μόνο σαν αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών σε κάθε τομέα, άρα και στον τομέα της οδικής ασφάλειας.  Πρώτο στάδιο ήταν η συλλογή τόσο των εθνικών δελτίων ατυχημάτων, όσο και σχεδόν όλων των αντίστοιχων στατιστικών τευχών.  Κατόπιν έγινε αξιολόγηση και συγκριτική ανάλυση των δελτίων στην οποία ετέθησαν κατ’ αντιπαράθεση τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των δελτίων με αποτέλεσμα να διατυπωθεί μία ολοκληρωμένη άποψη τόσο για τη φυσιογνωμία καθενός δελτίου, όσο και για τον γενικότερο τρόπο αντιμετώπισης από τα δώδεκα κράτη της ανάλυσης των οδικών τροχαίων ατυχημάτων.  Σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν, υιοθετήθηκε τελικά ένας συνδυασμός στοιχείων από κάθε εθνικό δελτίο, έτσι ώστε να μας δώσει ένα πλήρες και εύκολα συμπληρωνόμενο ενιαίο δελτίο τέτοιο ώστε να ικανοποιεί ταυτόχρονα τις απαιτήσεις σε πληροφορίες και των δώδεκα κρατών.  Τέλος, η επισκόπηση των πινάκων των εθνικών στατιστικών τευχών κατέδειξε ακόμη περισσότερο την ανομοιογένεια των κρατών στο θέμα αυτό.  Συμπερασματικά, η εργασία αυτή απέδειξε ότι στην Ευρώπη υπάρχει σημαντική υποδομή στον τομέα της οδικής ασφάλειας και αυτό που απαιτείται να γίνει είναι ο κατάλληλος συντονισμός αυτής.