Η Ηλεκτρονική Μεταβίβαση Δεδομένων (EDI, Electronic Data Interchange) ορίζεται ως η μεταβίβαση δεδομένων, δομημένων σε μορφή προκαθορισμένων προτυποποιημένων μηνυμάτων, από υπολογιστή σε υπολογιστή δια μέσου ηλεκτρονικής οδού.  Τα μηνύματα που βασίζονται στο πρότυπο EDIFACT αντικαθιστούν τα παραδοσιακά εμπορικά έγγραφα όπως τα τιμολόγια, οι διαταγές πληρωμής, οι παραγγελίες, τα τελωνιακά και μεταφορικά έγγραφα, κλπ.  Η EDI συνδυάζει τα επιτεύγματα της πληροφορικής με εκείνα των τηλεπικοινωνιών, με σκοπό να αλλάξει ριζικά τη διαχείριση των πληροφοριών μέσα και ανάμεσα στις επιχειρήσεις.  H EDI είναι μία υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις της βιομηχανίας μεταφορών και στον τομέα γενικότερα μεγάλα οφέλη, όπως: μια πιο αποτελεσματική χρήση του δυναμικού των διεθνών μεταφορών, μία ροή εμπορευμάτων πιο γρήγορη μέσα στο σύνολο της αλυσίδας μεταφορών, μια απάντηση στις ειδικές ανάγκες της επεξεργασίας της πληροφορίας στα διάφορα μέσα μεταφοράς και μια εγγύηση της δια-σύνδεσης με τους εξωτερικούς παράγοντες του συστήματος μεταφορών.