Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της επιρροής της χρήσης του κινητού τηλεφώνου στην ταχύτητα και στους χωρικούς διαχωρισμούς των οχημάτων. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου σε πραγματικές οδικές συνθήκες αστικού περιβάλλοντος, σε αντίθεση με τις περισσότερες σχετικές έρευνες που βασίζονται είτε σε ερωτηματολόγια είτε σε πειράματα με προσομοιωτή οδήγησης. Συγκεκριμένα, για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις επί αστικής Λεωφόρου τεσσάρων λωρίδων, με τη βοήθεια χειροκίνητων συσκευών μετρήσεως, μιας συσκευής βιντεοσκόπησης και μιας συσκευής μέτρησης ταχύτητας (laser gun). Για τη διερεύνηση της επιρροής της χρήσης του κινητού τηλεφώνου και άλλων μεταβλητών στην ταχύτητα και στους χωρικούς/χρονικούς διαχωρισμούς αναπτύχθηκαν στατιστικά μοντέλα με τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης. Βρέθηκε ότι η ταχύτητα των οχημάτων είναι αυξημένη στους νέους οδηγούς (ηλικίας 18-25 ετών), στους άντρες και στους οδηγούς ταξί, ενώ είναι μειωμένη στους ηλικιωμένους οδηγούς (ηλικίας >55  ετών) και στους οδηγούς που χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο. Οι χρονικοί διαχωρισμοί των οχημάτων βρέθηκε ότι δεν επηρεάζονται από τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Ωστόσο, οι χωρικοί διαχωρισμοί, που υπολογίστηκαν ως γινόμενο της ταχύτητας και των χρονικών διαχωρισμών, βρέθηκε να είναι μειωμένοι στους οδηγούς που χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο, στους νέους και ηλικιωμένους οδηγούς. Επιπρόσθετα, οι χωρικοί διαχωρισμού αυξάνονται με τη διαφοράς ταχύτητας και χρονικού διαχωρισμού από το προπορευόμενο όχημα. Πιο συγκεκριμένα, οδηγοί ηλικίας 25 έως 55 ετών τηρούν μεγαλύτερες αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα ανεξάρτητα από τη χρήση κινητού τηλεφώνου, πιθανότατα εξαιτίας ενός συνδυασμού οδηγικής εμπειρίας και ικανότητας. Το γεγονός ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου συνεπάγεται χαμηλότερες ταχύτητες αποτελεί έναν αντισταθμιστικό παράγοντα στην απόσπαση της προσοχής του οδηγού που προκαλεί η χρήση του κινητού τηλεφώνου, αποτέλεσμα που έχει αποδειχθεί και σε προηγούμενες έρευνες. Η απόσπαση της προσοχής αντικατοπτρίζεται επίσης στη μείωση των χωρικών διαχωρισμών που σχετίζονται με τη χρήση κινητού τηλεφώνου από όλους τους οδηγούς. Η μείωση αυτή είναι πιο έντονη όταν η αρχική διαφορά στην ταχύτητα και στους χωρικούς διαχωρισμούς μεταξύ διαδοχικών οχημάτων ήταν μη σημαντική, όπως στην περίπτωση οχημάτων που κινούνται σε φάλαγγα.