Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η δημιουργία μιας συνολικής εικόνας σχετικά με τα βασικά στοιχεία και τις τάσεις των νεκρών πεζών στις αστικές περιοχές στις χώρες του ΟΟΣΑ. Υφιστάμενα δεδομένα νεκρών πεζών παρουσιάζονται και ερμηνεύονται σε σχέση με βασικούς παράγοντες της ασφάλειας των πεζών. Επίσης, η ανάλυση έχει ως στόχο τον εντοπισμό των βασικών ζητημάτων που αφορούν στις ανάγκες, στη διαθεσιμότητα και στην ποιότητα των δεδομένων οδικών ατυχημάτων πεζών στις χώρες του ΟΟΣΑ. Ειδικότερα, συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία νεκρών πεζών από 26 χώρες του ΟΟΣΑ. Οι μεταβλητές που εξετάστηκαν περιλαμβάνουν το φύλο και την ηλικία του πεζού, τον μήνα, τον τύπο περιοχής (εντός / εκτός κατοικημένης περιοχής), τις συνθήκες φωτισμού (ημέρα / νύχτα κλπ.). Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι, παρόλο που ο αριθμός των νεκρών πεζών σε αστικές περιοχές στις χώρες του ΟΟΣΑ παρουσιάζει τάση συνεχούς μείωσης κατά τα τελευταία έτη, ο αριθμός και η αναλογία των νεκρών πεζών εξακολουθεί να είναι μη αποδεκτός σε αρκετές χώρες αλλά και συνολικά, και αναδεικνύει την ανάγκη για ακόμη εντονότερες προσπάθειες αναφορικά με την ασφάλεια των πεζών. Επίσης, δείχνουν ότι οι περισσότεροι νεκροί πεζοί παρατηρούνται εντός κατοικημένης περιοχής κατά τη διάρκεια του χειμώνα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, και επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι εμφανίζουν αυξημένη επικινδυνότητα ως πεζοί. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να χρησιμεύσουν σε μακροσκοπικό επίπεδο για την παρακολούθηση των συνολικών τάσεων και αριθμών της οδικής ασφάλειας των πεζών, αλλά και στον καθορισμό προτεραιοτήτων στην πολιτική οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύεται μια σειρά ζητημάτων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση στοιχείων οδικής ασφάλειας πεζών στις χώρες του ΟΟΣΑ, και ειδικότερα η έλλειψη κοινών ορισμών των ατυχημάτων και των τραυματισμών των πεζών διεθνώς, την ελλιπή καταγραφή των τραυματισμών των πεζών και την έλλειψη στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο (κυκλοφορίας) των πεζών. Τα ζητήματα αυτά αφορούν στα δεδομένα ατυχημάτων όλων των χρηστών της οδού, αλλά είναι ιδιαίτερα κρίσιμα όσον αφορά στους πεζούς. Τέλος, τονίζεται ότι, παρόλο που οι διεθνείς αναλύσεις επιτρέπουν σε κάθε χώρα να διδαχθεί από τα παραδείγματα άλλων χωρών, οι διαφορές στην παιδεία οδικής ασφάλειας, στους κυκλοφοριακούς κανόνες, στη μορφή του αστικού χώρου και στις συνθήκες πεζής μετακίνησης καθιστούν αναγκαία την πιο λεπτομερή ανάλυση των στοιχείων της κάθε χώρας σε εθνικό επίπεδο.