Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν την ασφάλεια της κυκλοφορίας των δικύκλων.  Η εργασία αυτή χρησιμοποίησε τα εξατομικευμένα στοιχεία της βάσης δεδομένων οδικών τροχαίων ατυχημάτων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας για τη συσχέτιση των ατυχημάτων δικύκλων με το οδικό περιβάλλον (είδος περιοχής, καιρικές συνθήκες, φωτισμός) καθώς και με τα χαρακτηριστικά του οδηγού δικύκλου (ηλικία, χρήση κράνους, κλπ).  Η θεώρηση των παραμέτρων αυτών οδήγησε σε χρήσιμα συμπεράσματα για τη συμπεριφορά των δικύκλων σε σχέση με την οδική ασφάλεια, αποκαλύπτοντας έτσι μία σειρά από απαραίτητες επεμβάσεις προτεραιότητας για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας της κυκλοφορίας των δικύκλων.