Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση των παραμέτρων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια στους Ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους. Χρησιμοποιώντας δεδομένα οδικών ατυχημάτων των δέκα τελευταίων ετών (1999-2008) για 16 Ευρωπαϊκές χώρες, επιχειρείται μια συσχέτιση του αριθμού των νεκρών με τις βασικές παραμέτρους οδικής ασφάλειας, όπως ο τύπος του οχήματος, οι συνθήκες φωτισμού και η ηλικία των παθόντων. Στην ανάλυση λαμβάνονται υπόψη και δείκτες έκθεσης στον κίνδυνο, όπως το μήκος του δικτύου αυτοκινητοδρόμων ανά χώρα, αλλά και ο πληθυσμός της χώρας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρέχουν χρήσιμη υποστήριξη σε εκείνους που αποφασίζουν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.