Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων με τη χρήση στατιστικών μεθόδων. Για αυτό τον σκοπό, πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση με τη μέθοδο “πριν και μετά” με χρήση μεγάλης και μικρής περιοχή ελέγχου σε 9 οδικούς άξονες σε διαφορετικές περιοχές της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, στους οποίους πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση ή αποξήλωση διαφημιστικών πινακίδων κατά την τελευταία δεκαετία. Από τη στατιστική ανάλυση,  προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ύπαρξη διαφημιστικών πινακίδων δεν οδηγεί σε στατιστικά σημαντική μεταβολή του αριθμού των οδικών ατυχημάτων σε καμία από τις 9 περιοχές που εξετάσθηκαν.