Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση της ανάπτυξης του Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα για την περίοδο 2011-2020. Στο Στρατηγικό Σχέδιο αυτό έχει τεθεί ως στόχος η μείωση κατά 50% του αριθμού των νεκρών σε οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα το έτος 2020, σε σχέση με τον αριθμό των νεκρών του έτους 2010 καθώς και ως θεμελιώδης σκοπός η ανάπτυξη παιδείας οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Αρχικά, αποτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα των προηγούμενων Στρατηγικών Σχεδίων. Προσδιορίστηκαν οι κρίσιμοι παράγοντες για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Καθορίστηκαν ο σκοπός, ο στόχος καθώς και η δομή του Στρατηγικού Σχεδίου. Αναπτύχθηκαν συγκεκριμένα προγράμματα για το σύνολο των παραγόντων των οδικών ατυχημάτων καθώς και πλαίσιο εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας.