Στη παρούσα μελέτη, οι μακροσκοπικές τάσεις οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα αναλύονται με τη χρήση προτύπων χώρου-κατάστασης (state-space models) και δεδομένων για 49 χρόνια (1960-2008). Αναπτύχθηκαν πρώτα πρότυπα “Seemingly Unrelated Time Series Equations – SUTSE” και στη συνέχεια ακολούθησαν πρότυπα “latent risk time-series (LRT)”. Καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστες εκτιμήσεις για οχηματοχιλιόμετρα στην Ελλάδα, χρησιμοποιείται ο αριθμός των κυκλοφορούντων οχημάτων ως υποκατάστατο μέγεθος. Τα βασικά σχετικά συμβάντα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχουν εισαχθεί στο σύνθεση του προτύπου ως παρεμβάσεις. Εναλλακτικά πρότυπα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων διαγνωστικών μεθόδων για την εκτίμηση της ποιότητας του προτύπου και προτάσεις για περαιτέρω εμπλουτισμό του. Σημαντικές παρεμβάσεις ενσωματώθηκαν στα πρότυπα που αναπτύχθηκαν (1986 οικονομική κρίση, 1991 ανταλλαγή παλιού οχήματος, 1996 νέος ορισμός νεκρού σε οδικό ατύχημα) και βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές. Επιπρόσθετα, τα προβλεπόμενα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα τελικά πραγματικά δεδομένα (2009-2010), δείχνοντας ότι τα πρότυπα λειτουργούν σωστά, ακόμα και σε ασυνήθιστες καταστάσεις, όπως η σημερινή ισχυρή οικονομική κρίση στην Ελλάδα.